Artistiek Pedagogisch Project

Visie van de academie

Artistiek Pedagogisch Project van de stedelijke academie voor muziek woord dans Peter Benoit

1.De leerling

1.1 Competenties voor het leven

“Meebouwen aan persoonlijkheidsontwikkeling”
“Leerlingen worden tot zelfstandige kunstbeoefenaars gevormd”

De leerling van de SAMWD is kleuter, kind, jongere en volwassene.
Bij het streven naar artistieke kwaliteit dient grote aandacht uit te gaan naar het affectief - esthetische aspect van de kunstbeleving: het is belangrijk dat de leerling de emoties in een tekst, compositie of choreografie leert aanvoelen. Als hij/zij er na verloop van tijd steeds beter in slaagt via dit medium zijn eigen emoties te uiten, gaat de leerling meteen ook vooruit in zijn persoonlijkheidsontwikkeling, met een positief zelfbeeld als gevolg. De aandacht voor de persoonlijkheidsontwikkeling moet er bovendien toe bijdragen dat leerlingen tot zelfstandige kunstbeoefenaars gevormd worden. Leerlingen worden tijdens hun jarenlange opleiding competent gemaakt hetgeen betekent dat zij voldoende zelfstandigheid verwerven om zich ook na hun opleiding artistiek te kunnen blijven uitdrukken.

De leerling maakt niet alleen kunst, de kunst maakt ook de leerling. Diezelfde leerling krijgt door middel van kunst kwaliteiten mee die inzetbaar zijn tijdens het verdere leven.

De maatschappelijke relevantie van de academie wordt zo meteen duidelijk: door de kunsten worden ook handelingen buiten de kunsten (zoals innoverend denken, verbindend samenwerken, aandachtig studeren...) aangescherpt.

1.2 Traject op maat van de leerling

De artistieke competenties en competenties voor het leven worden in een dialoog tussen leraar en leerling verder geconcretiseerd. Het leertempo van elke leerling is verschillend. Zo ontstaan trajecten op maat van de leerling.
Het repertoire, het lesmateriaal en het leertraject worden gekozen op basis van de vaktechnische kwaliteiten, de ambitie en de persoonlijkheid van de leerling, de deskundigheid van de leraar en de competenties die door de academie en de overheid naar voor geschoven worden. Het is onze ambitie om vanuit die dialoog leeromgevingen te creëren die maximale ontwikkelingskansen bieden. Concreet betekent dit dat we -vertrekkend van het huidige ontwikkelingsniveau van elke leerling- ook elke leerling zo ver mogelijk willen brengen. Dit principe geldt voor alle leerlingen: voor hen die meer ondersteuning nodig hebben, maar ook voor leerlingen met bijzondere artistieke kwaliteiten.

1.3 Tonen aan een publiek

De academie vindt het belangrijk dat leerlingen hun werk tonen aan een publiek. Daarom biedt de academie een rijk en gevarieerd palet aan toon-kansen aan: grote en kleine podia, intieme speelkansen, in de school maar ook in andere contexten... Iedere leerling treedt jaarlijks minimaal twee keer op. Op deze manier kan de leerling ook als performer groeien.

1.4 Andere kunsten

De leerkrachten dagen de leerlingen uit om een breed en gevarieerd repertoire uit te bouwen. Ze laten de leerlingen kennis maken met andere artistieke domeinen: muziek, beeld, dans, tekst, theater,....
Als academie zijn we ervan overtuigd dat de kennis in andere domeinen leerrijk zijn en dat die domeinen elkaar kunnen bevruchten en versterken door ze te combineren.
Domeinoverschrijdende projecten kunnen een onderdeel vormen van de opleiding.

2. Het team

Het schoolteam bestaat uit de leerkrachten, de pedagogisch coördinator, de vakgroepcoördinatoren, de administratie, de vestigingsverantwoordelijken, het onderhoudspersoneel en de directie van de SAMWD.

Het lestijdenpakket wordt zoveel mogelijk aan het onderwijzen van de leerling gewijd. Leerkrachten dienen zich er dan ook van bewust te zijn dat het iets ruimer pedagogisch comfort dat zij hierdoor krijgen in de leerling geïnvesteerd dient te worden en dat er van hen iets meer verwacht wordt dan louter de specifieke lesopdracht. De leerkracht wordt verwacht zich te engageren in 1 of meerdere initiatieven: specifieke werkgroepen en vakvergaderingen, audities, leraren-concerten, medewerking aan initiatieven, opendeurdag, schoolvoorstellingen, .…).
Naast de bestaande specifieke coördinatie-opdrachten is er een lerarenraad actief waarin uit elke vakgroep een afgevaardigde zetelt. De directeur wordt door de lerarenraad bijgestaan voor het mee uitstippelen van het beleid, het ondersteunen en uitdenken van tal van initiatieven (schoolvoorstellingen, instrumentenvoorstelling, laureaten happening, biënnale-project,opendeurdag…).

Verder voorziet een goed georganiseerd secretariaat van secretaris, administratief medewerkers en opstellers in de nodige ondersteuning.

Het schoolteam wordt aangemoedigd zich bij te scholen. Er worden naast de externe bijscholingen geregeld vakspecifieke vergaderingen georganiseerd waarbij materiaal wordt doorgegeven.

Nieuwe leerkrachten ontvangen een wegwijs-map en kunnen steeds terecht bij de pedagogisch coördinator en directie.

De school beschikt over een bibliotheek waar leerkrachten vakliteratuur kunnen vinden.

3.De school

3.1 Situering van de onderwijsinstelling

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans “Peter Benoit”, Harelbeke behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet en verstrekt Deeltijds Kunstonderwijs met als studierichtingen muziek, woord en dans. Het gemeentebestuur van Harelbeke treedt op als bestuur (Inrichtende Macht) terwijl de academie zich uitstrekt over 2 gemeentes, nl Harelbeke en Deerlijk. In het verleden werden hiervoor afspraken gemaakt die contractueel vastgelegd werden, betreffende verantwoordelijkheden, taken en financiële consequenties.

Als openbare instelling staat de SAMWD Harelbeke open voor kleuters vanaf 4 jaar (dans), kinderen en jongeren vanaf 6 jaar (muziek en woord) en voor volwassenen.
De academie stelt zich tot doel, enerzijds, als kunstonderwijs een artistieke meerwaarde (vorming) te bieden en specifiek voor jongeren een aanvulling te betekenen bij het leerplichtonderwijs, waar deze kunstvormen slechts beperkt aan bod komen. Anderzijds wil zij in het kader van ‘levenslang leren’ inspelen op de noden van de volwassene in de huidige context en zodoende meer en meer komen tot een ruim en aangepast aanbod voor de volwassene.

3.2 Brede artistieke ontwikkeling

De academie doet dat door de leerlingen sterker te maken als vakman, kunstenaar, performer, teamspeler en (onder)zoeker. Zo ontdekken leerlingen hun eigen artistieke persoonlijkheid en ontwikkelen ze een brede liefde voor cultuur.
Naast de artistieke interactie tussen leerkracht en leerling, huisvest de academie amateur (muziek/woord) gezelschappen (Arte del sueno; braz’art;bigband of small ones,...) waar de leerling terecht kan.
De academie vertoont tevens een nauwe samenwerking met de culturele en andere verenigingen uit de streek.
De academie moedigt leerlingen aan deel te nemen projecten en wedstrijden van overkoepelende federaties (VLAMO,...)

3.3 Visie

“Kunstonderwijs in de breedte èn de diepte”

De academie is zich bewust van de veranderende maatschappelijke context en stelt zich tot doel een pedagogische rol te vervullen hierin, versus het meer vrijblijvende van vrijetijdsbesteding.
Met onderwijs in de breedte en de diepte wordt bedoeld: zoveel mogelijk leerlingen kansen geven en toch de kwaliteit van het onderwijs niet uit het oog verliezen, of anders gezegd: een zo groot mogelijk aantal leerlingen bij de instroom kwalitatief zo ver mogelijk trachten te brengen in artistieke en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit dit oogpunt wordt er met de academie dan ook werk gemaakt van rekrutering van leerlingen en extra aandacht besteed aan de bekendmaking van wat de school te bieden heeft.
Wat de beweegreden of de motivatie van de beginnende leerling ook mag zijn, dit heeft weinig of geen belang. Het doel op zich is, door een aangepast leerproces, op de juiste manier in te spelen op de beginsituatie van de leerling. Hoe een leerling, los van wat er te verwachten viel bij de beginsituatie, de school verlaat is dus een heel belangrijke indicator van de kwaliteit van dit leerproces. Bovendien wordt aan dit leerproces ook een welbepaalde kwaliteitsnorm gekoppeld, zodat er een juiste balans ontstaat tussen het procesmatige en het doelgerichte. In deze context dienen leerkrachten bewust na te denken over didactische principes en vak-methodische benaderingsmogelijkheden met de bedoeling hun onderwijs voortdurend te optimaliseren in functie van de leerling en van de kwaliteitsnorm.

3.4 De school in het culturele leven

“Eigen identiteit en culturele uitstraling”

Enerzijds staat het verstrekte onderwijs in voor de vorming van de amateur tot actieve deelname of kunstbeleving in het culturele leven en is er ook een opleiding als voorbereiding op het hoger kunstonderwijs mogelijk.
Anderzijds leidt de academie ook een eigen leven en wil zij, door interdisciplinaire projecten en eigen initiatieven, een plaats verwerven in het culturele leven in de omgeving en tevens een medium zijn waar zowel de pre professioneel als de amateurkunsten-beoefenaar terecht kan. Ook de leraar wordt geregeld als uitvoerend kunstenaar bij de projecten betrokken en op die manier ontstaat er een interactie en beleving binnen de school die een enge relatie leraar - leerling en louter het lesgeven overstijgt. Bij allerhande projecten en activiteiten is de samenwerking met culturele instanties en verenigingen echter de academie niet vreemd; een samenwerking en wisselwerking wordt steeds ondersteund. Hierin speelt ook ‘Attacca’, de concertvereniging van de academie “Peter Benoit”, een belangrijke rol.

Update: 13/01/2020